تاریخ های مهم

زمان همایش:
                     2 دی ماه 1395
مهلت ارسال مقالات : 
                                         6 آبان 1395
   زمان اعلام نتیجه داوری :
                                             16 آبان 1395
   پایان ثبتنام:  20 آبان

دستورالعمل تهیه پوستر

ابعاد پوستر:
90 سانتیمتر عرض
60 سانتیمتر ارتفاع
(پوستر افقی)
فونت نازنین
به سلیقه تهیه کننده پوستر

حامیان ما